Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΗ Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» σκοπεύει να αναθέσει την υλοποίησης έργου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στη 2η πρόσκληση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο θα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%. 

Το αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών θα είναι:

-Σύλληψη και συζήτηση της ιδέας και επεξεργασία αυτής ώστε να είναι επιθυμητή από το φορέα και αποδεκτή από τους λοιπούς εταίρους.
-Αναζήτηση διασυνοριακών εταίρων από την επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος και πραγματοποίηση των απαιτούμενων επαφών και συνεννοήσεων για το σχηματισμό εταιρικού σχήματος - δικτύωσης.
-Εντοπισμός/καθορισμός φυσικού αντικειμένου των προτεινόμενων δράσεων. 
-Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις με τους υπόλοιπους εταίρους.
-Συγγραφή της πρότασης (application form). 

Για την υπό ανάθεση υπηρεσία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάθεση οικονομικών προσφορών των ενδιαφερόμενων. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει μεταξύ όσων εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον και θα τεκμηριώσουν την ύπαρξη σχετικής εμπειρίας στην ανάπτυξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.
Αναλυτικές σχετικές πληροφορίες και τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από την «Καλλιστώ», Μητροπόλεως 123, 54621 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-252530 (πληροφορίες: Φώτης Αναστασιάδης). Το ενδιαφέρον πρέπει να εκδηλωθεί γραπτά και να κατατεθεί ιδιοχείρως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία  της Οργάνωσης, έως την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, ώρα 13:00, το αργότερο.   

εφημερίδα

Παλαιότερα Νέα