Εκπαίδευση

Η επιτυχής υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενσυνείδητων,ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών και από την επαρκή εκπαίδευση ή κατάρτισή τους.

Για το λόγο αυτό, η «Καλλιστώ»:

Σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οργανώνει δραστηριότητες και κύκλους κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν δυνητικά σε ειδικές κατηγορίες καταρτιζόμενων (π.χ. κατάρτιση στελεχών διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αγροτών και κτηνοτρόφων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, επιστημόνων από την Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές χώρες σε τεχνικές και μεθόδους προστασία και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ.).

Συμμετέχει σε εκδηλώσεις/ φεστιβάλ με οργανωμένες δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες.