Παρεμβαίνουμε για να εξουδετερωθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τεχνικά έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Η κατασκευή υποδομών, συγκοινωνιακών και άλλων αναπτυξιακών έργων, αλλά και κάθε επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον από ανθρώπινες δραστηριότητες (παραγωγή ενέργειας, τουρισμός, γεωργία κ.λπ.), έχουν συχνά δυσμενείς, ακόμα και καταστροφικές συνέπειες.

Παρεμβάσεις Παρεμβάσεις

Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με δημόσιες υπηρεσίες, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμα και με ιδιώτες, για να συνυπολογίζονται περιβαλλοντικές παράμετροι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

Δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν δηλαδή δεν υπάρχουν συνθήκες ανάπτυξης συνεργασιών, δεν διστάζουμε να ασκήσουμε πίεση στις αρχές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να πετύχουμε τη λήψη μέτρων πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την άγρια ζωή.

 

πεταλούδα